Wrocbal amatorskie ligi piłkarskie
Menu

Regulamin


 

Zmiany w Regulaminie i przepisach gry - wprowadzenie Jokerów

1. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe z aktualną na ten sezon listą zawodników należy przesłać maksymalnie do dnia 30 marca 2024

2. Dodatkowe okienka transferowe w sezonie Wiosna 2024:

a) pierwsze "okienko transferowe": zgłoszenia kolejnych zawodników poprzez uzupełnienie składu można dokonywać w terminie do dnia 13 kwietnia 2024.

b) Jokerzy - każda drużyna może zgłosić dwóch, dodatkowych zawodników z pola, tzw. "Jokerów", ale może z nich skorzystać od tego momentu, tylko w przypadku poważnych problemów kadrowych, które będą uniemożliwiały grę w pełnym składzie. Nowi zawodnicy do gry zostaną uprawnieni o ile w meczu obok któregoś z nich wystąpi maksymalnie siedmiu, lub obok obu zgłoszonych, wystąpi maksymalnie sześciu zawodników z wcześniej zgłoszonej kadry (Piłkarskie Ligi Siódemek) oraz maksymalnie sześciu, lub obok obu zgłoszonych, wystąpi maksymalnie pięciu zawodników z wcześniej zgłoszonej kadry (Piłkarskie Ligi Szóstek), czyli w każdym z przypadków drużyna może posiadać maksymalnie jednego zawodnika na ławce zmian. W przeciwnym wypadku traktowani oni będą jako nieuprawnieni do gry. Jeśli warunek ten zostanie spełniony w kolejnych spotkaniach "Jokerzy" będą już traktowani jako pełnoprawni członkowie drużyny. Jokerów można zgłosić w każdym momencie trwania rozgrywek, jednak z tego przywileju można skorzystać tylko raz w sezonie, zgłaszając jednoczesnie obu zawodników, tzw. Jokerów. Obaj zgłoszeni zawodnicy nie muszą jednak wystąpić jednocześnie w jednym meczu, drugiego Jokera można wprowadzić do gry w innym spotkaniu, w którym zajdzie taka potrzeba, zachowując przy tym warunki zawarte w tym podpunkcie.

3. Pozostałe przepisy określone w poniższym Regulaminie pozostają bez zmian.

§ 1
Warunki i zasady uczestnictwa

1. Organizatorem rozgrywek piłkarskich siódemek, ligi OFC oraz rozgrywek halowych jest firma WROCBAL Marcin Wiktorowski z siedzibą we Wrocławiu.

2. Warunkiem zgłoszenia zespołu do rozgrywek jest:

a) wypełnienie formularza wraz z imienną listą zawodników biorących udział w rozgrywkach, wraz z pełną datą urodzenia każdego z nich. Wypełniony formularz należy odesłać drogą mailową na adres: organizator@wrocbal.pl, w terminie nie późniejszym niż wskazany przez Organizatora. W formularzu należy podać wszystkie dane, których wymaga Organizator;
b) dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z ofertą na dany sezon.

3. W rozgrywkach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali do nich zgłoszeni przez drużynę, którą będą reprezentowali, w danym sezonie. Zgłoszenia kolejnych zawodników poprzez uzupełnienie składu można dokonywać do wyznaczonego przez organizatora terminie (w sezonie Wiosna 2024 są to terminy podane powyżej). Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą mailową na adres organizator@wrocbal.pl. Zawodników należy zgłaszać tylko i wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego, w przypadku dogłoszenia kolejnego zawodnika, należy przesłać organizatorowi poprawiony formularz zgłoszeniowy, z zaznaczonymi czerwoną czcionką wszystkimi danymi dopisanego zawodnika.

Wyjątek stanowi zawodnik grający na pozycji bramkarza, który może być zgłoszony w dowolnym momencie trwania sezonu nawet tuż przed meczem drużyny zgłaszającej. Zawodnik (za wyjątkiem bramkarza), który zostanie zgłoszony później niż 12 godziny przed meczem, nie będzie dopuszczony do gry. Zgłoszenie dodatkowych graczy powinno zawierać:

- imię i nazwisko zawodnika
- pełną datę urodzenia zawodnika

- pozycję na boisku, na której będzie grał zawodnik
- numer koszulki zawodnika (jeśli posiada stały na cały sezon).

4. Każdy z zespołów może zgłosić maksymalnie 20 zawodników, których lista zostanie zamieszczona na stronie www.wrocbal.pl. Zawodnik, który zadebiutował w danym sezonie nie może zostać wykreślony ze składu drużyny, nie może być też zastąpiony innym zawodnikiem. W przypadku zastąpienia nowym zawodnikiem gracza, który nie rozegrał żadnego spotkania, należy podać imię i nazwisko zastępowanego zawodnika, w treści wiadomości e-mail zawierającej zaktualizowany formularz zgłoszeniowy.

5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie jedną drużynę zgłoszoną do danych rozgrywek (rozgrywki: Ekstraliga, WLS, WLB). Reprezentowanie drużyny w rozgrywkach WLB nie wyklucza możliwości reprezentowania drużyny w rozgrywkach WLS i odwrotnie jak i dodatkowo drużynę Ekstraligi, na określonych niżej warunkach. To samo dotyczy rozgrywek zimowych OFC oraz futsalowych.

Zawodnik zgłoszony do gry w powstałej w wyniku reformy Ekstraligi Wrocbal, może reprezentować drużynę z niższej klasy rozgrywkowej tylko w określonych przypadkach:

a) w drużynie występującej w WLS1 lub WLB1 może występować maksymalnie dwóch zawdników z Ekstraligi

b) w przypadku reprezentowania drużyny Ekstraligi, zawodnik może występować w ligach: WLS1 albo WLB2 lub WLB1 albo WLS2. Zabrania się gry jednego zawodnika w ligach 1 i 2 tej samej organizacji (WLS1 i WLS2 lub WLB1 i WLB2).

c) każdy z zawodników zgłoszonych do rozgrywek WROCBAL może w danym sezonie reprezentować maksymalnie dwie drużyny, na zasadach opisanych w pkt. 5 podp. a i b.

6. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek wyrażają zgodę na zamieszczanie ich nazwisk, wieku oraz zdjęć na stronie www.wrocbal.pl jak i na profilach rozgrywek,  na portalach społecznościowych.

7. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek wyrażają zgodę do wykorzystywania ich wizerunku dla celów marketingowych oraz do wykorzystania w materiałach foto i wideo, umieszczanych w mediach społecznościowych Amatorskich Lig Piłkarskich WROCBAL.

8. Kapitanowie i kierownicy drużyn wyrażają zgodę do udostępnienia danych kontaktowych kierownikom lub kapitanom innych zespołów celem przełożenia terminu spotkania.
 

Klauzula informacyjna RODO

Dane zawodników zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie przez organizatora rozgrywek WROCBAL tylko i wyłącznie w celu prawodłowej organizacji rozgrywek. Dane te, nie będą przekazywane osobom trzecim, firmom i instytucjom. Każdy zawodnik ma prawo żądać sprostowania, usunięcia danych. Ponadto może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, wiąże się to jednak z rezygnacją z udziału w rozgrywkach. Chyba, że zawodnik nie jest już ich uczestnikiem.

9. Każda drużyna ma obowiązek wytypować przedstawiciela (trenera, kierownika drużyny, kapitana), który:

a) jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem;
b) wypełnia i przekazuje Organizatorowi formularz zgłoszeniowy;
c) jest odpowiedzialny za zachowanie zawodników przed, w trakcie, jak i po meczu;
d) jest odpowiedzialny za porządek pozostawiony przez zawodników oraz kibiców jego drużyny na terenie przeprowadzanych zawodów;
e) jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do gry nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika;
f) jest odpowiedzialny za zwrot kompletu wypożyczonych znaczników. Zwrot niekompletnych znaczników wiąże się z poniesieniem kosztów przez drużynę.

10. Minimalny wiek zgłaszanego zawodnika to ukończone 14 lat, za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

11. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz przepisów gry obowiązujących w rozgrywkach Wrocbal przez kapitana, kierownika drużyny oraz wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek.
 

§ 2
Organizacja rozgrywek

1. Mecze rozgrywane są w trzech klasach rozgrywkowych, systemem każdy z każdym (założenie Organizatora: min. 12 drużyn w każdej z lig w rozgrywkach sezonów Wiosna i Jesień oraz min. 11 drużyn w każdej z lig w rozgrywkach zimowych).

2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zespołów biorących udział w rozgrywkach i ogłoszony zostanie przed inauguracyjnym meczem ligowym. Organizator przewiduje:

- zagwarantowanie 11 spotkań ligowych w rozgrywkach na sztucznej trawie (sezony: Wiosna i Jesień)
- zagwarantowanie 10 spotkań ligowych w rozgrywkach zimowych

3. Liczbę gwarantowanych spotkań ligowych przewiduje oferta rozgrywek przed startem każdego sezonu.

4. O kolejności w tabeli, w rozgrywkach ligowych decyduje:

- po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt., walkower od 0 do -10 pkt. (w zależności od przewinienia drużyny, oraz wynik 0:5 na niekorzyść drużyny oddającej mecz walkowerem));
- po drugie wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn decyduje "mała tabela", uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków - zdobyte punkty, różnicę bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych);
- po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach;
- po czwarte większa liczba zdobytych bramek;
- po piąte losowanie.

5. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania w trakcie zawodów dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie koordynatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej):

a) w przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego zespół może zostać ukarany walkowerem;
b) sprawdzenie tożsamości zawodników może odbyć się przed rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy między połowami oraz po zakończonym spotkaniu;

c) drużyna wnioskująca o sprawdzenie drużyny przeciwnej powinna zgłosić ten fakt Organizatorowi lub koordynatorowi zawodów nie później niż przed zakończeniem danego spotkania;
d) sprawdzanie dokumentów przebiega pod opieką koordynatora lub sędziego i nie powinno odbyć się później niż 15 minut po zakończeniu spotkania.

6. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Za kibiców oraz osoby towarzyszące drużynie, odpowiada drużyna i jej kierownictwo. W przypadku gdy sympatycy danego zespołu będą zakłócali spokój na terenie, na obiekcie zawodów, sędzia ma prawo zakończyć zawody z przyznaniem walkowera na korzyść drużyny przeciwnej, a organizator nałożyć karę nawet w postaci wykluczenia drużyny z rozgrywek.

8. Kibice drużyn nie mogą przebywać na boisku (rozgrywki na sztucznej trawie) oraz na parkiecie hali sportowej. Podczas rozgrywek halowych kibice nie mogą również przebywać na ławkach umieszczonych przy polu gry. Strefą kibica jest tylko i wyłącznie trybuna lub ławki przeznaczone dla kibiców.

9. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach innych niż do tego wyznaczonych przez zarządcę obiektu oraz całkowity zakaz zażywania innych środków odurzających.
 

§ 3
Ubiór zawodników

1. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach, występujące w Ekstralidze WROCBAL mają obowiązek posiadania jednakowych strojów sportowych, zawodnik nie posiadający koszulki należącej do kompletu, w jakim do gry przystępuje jego zespół może nie być dopuszczony do gry.

2. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach, zgłoszone do niższych klas rozgrywkowych niż Ekstraliga WROCBAL mają obowiązek występowania w jednakowych koszulkach sportowych z różnymi numerami na plecach. W przypadku braku jednakowych koszulek, drużyna musi posiadać przynajmniej koszulki w jednakowych kolorach (minimalna różnica odcienia danego koloru) z różniącymi się od siebie numerami.

3. W przypadku nieposiadania jednakowych strojów sportowych z widocznymi numerami, koordynator lub sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają tego wymogu.

4. W przypadku gdy obie drużyny przystępują do meczu w koszulkach, w takich samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decydują koordynator lub sędzia zawodów. Pod uwagę będzie wówczas brana (w kolejności): kompletność strojów obu drużyn, następnie liczba zawodników w drużynie, kolejność wypełnienia protokołu meczowego. Jeśli na tej podstawie nie uda się wyznaczyć zespołu to o tym, który z nich wystąpi w znacznikach zdecyduje losowanie.

5. Stroje bramkarzy muszą różnić się kolorystycznie od strojów zawodników obu drużyn rozgrywających mecz.

6. Podczas rozgrywek na sztucznej trawie zabrania się gry w obuwiu z wkręcanymi kołkami metalowymi lub plastikowymi.

7. Podczas rozgrywek zimowych zawodnicy mają obowiązek występować tylko w obuwiu, które jest wymagane przez zarządcę obiektu.

8. W rozgrywkach halowych kapitan drużyny ma obowiązek posiadania opaski kapitana.


§ 4
Zasady rozgrywek

1. Mecze będą rozgrywane markowymi piłkami rozmiar 5 (boiska na sztucznej trawie) oraz rozmiar 4 (liga halowa) zgodnie z ofertą.

2. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny, kierownik lub trener jest zobowiązany zgłosić się do koordynatora lub sędziego zawodów celem wypełnienia protokołu meczowego. W przypadku niewypełnienia protokołu drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu. Protokół uznaje się za wypełniony gdy będą w nim zaznaczeni zawodnicy, którzy wezmą udział w meczu wraz z wpisanymi numerami jakie będą widniały na ich koszulkach w czasie tego spotkania. Protokół należy przekazać koordynatorowi lub sędziemu najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.

3. Podczas meczu, kapitan drużyny jest odpowiedzialny za zachowanie drużyny.

4. Wszystkie mecze rozgrywane są według terminarza zawodów, w sytuacji gdy drużyna nie stawi się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania lub nie odda wypełnionego protokołu meczowego to sędzia zawodów odlicza 5 minut, w przypadku dalszej nieobecności wymaganej liczby graczy, sędzia oznajmia koniec spotkania i drużyna, z której winy mecz się nie odbył zostaje ukarana walkowerem. W przypadku gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn lub obie nie będą kompletne, sędzia orzeka obustronnego walkowera. Trzecia nieobecność drużyny spowoduje wykluczenie zespołu z rozgrywek.

5. Po zakończonym meczu, kapitanowie drużyn mają prawo zapoznać się z protokołem w celu uzyskania informacji o wyniku końcowym, strzelcach bramek oraz kartkach, którymi zostali ukarani zawodnicy.

6. Na każdym meczu Organizator powinien zapewnić możliwość gry dwiema piłkami, w przypadku gdy piłka, która jest w grze opuści boisko, do gry można wprowadzić drugą piłkę chyba, że sędzia prowadzący zawody nie wyrazi na to zgody i nakaże udać się po tę, która opuściła plac gry. Jeśli do gry zostanie wprowadzona druga piłka, to po tę, która opuściła plac gry musi udać się rezerwowy zawodnik tej drużyny, której gracz jako ostatni ją dotknął.

7. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie posiada zawodników rezerwowych, po piłkę, która opuściła plac gry, w myśl zasadom fair-play powinien udać się zawodnik rezerwowy drużyny przeciwnej. Jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej nie wykażą chęci współpracy, sędzia zawodów ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki. Sędzia nie ma też obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.

8. W przypadku, gdy obie drużyny nie posiadają zawodników rezerwowych to sędzia ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki, a kiedy opuści ona plac gry, muszą się po nią udać zawodnicy biorący udział w zawodach. W tej sytuacji sędzia również nie ma obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.
 

§ 5
Przepisy gry

1. Przepisy gry w rozgrywkach WROCBAL (piłkarskich siódemek na sztucznej trawie oraz ligi OFC) są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami:

a) skrócony czas gry;
b) mniejsza liczba zawodników;

c) zmiany lotne;
d) brak pozycji "spalonej";
e) auty bramkowe są wznawiane ręką przez bramkarza;
f) zawodnicy wprowadzają piłkę do gry z autu nogą, z lub zza linii bocznej;
g) żółte i czerwone kartki w rozgrywkach na sztucznej trawie oznaczają kary minutowe, w rozgrywkach futsalowych jedynie czerwona kartka oznacza karę minutową;
h) mniejsze boisko.

2. Mecz trwa 2 x 20 minut.

3. Liczba zawodników na boisku to sześciu + bramkarz (w rozgrywkach OFC pięciu + bramkarz, w rozgrywkach futsalowych czterech + bramkarz)

4. Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu w rozgrywkach na sztucznej trawie to 5. W lidze halowej natomiast ta liczba wynosi 4 zawodników.

5. W przypadku gdy na skutek wykluczeń lub zawieszeń w danej drużynie, podczas rozgrywek piłkarskich siódemek zostanie mniej niż pięciu, w rozgrywkach OFC mniej niż czterech oraz podczas rozgrywek halowych mniej niż trzech zawodników sędzia przerywa mecz, wynik weryfikowany jest wówczas jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Jeśli aktualny wynik jest dla drużyny wygrywającej korzystniejszy, zostaje on utrzymany. Statystyki  indywidualne  graczy  ukaranego  zespołu  zostają anulowane  (z  wyjątkiem  kartek),  podczas  gdy  dokonania  drużyny  zwycięskiej zostają utrzymane. Odgwizdany w ten sposób walkower nie jest wliczany do walkowerów skutkujących wykluczeniem zespołu z rozgrywek. Drużynie ukaranej nie zostanie też przypisany ujemny punkt.

6. Podczas meczu, każda drużyna może dokonać nieograniczonej liczby zmian (zmiany lotne), które nie wymagają przerwy w grze oraz sygnalizowania tego faktu sędziemu (za wyjątkiem zmiany bramkarza). Wszystkie zmiany muszą być jednak dokonywane w wyznaczonej strefie. Zawodnik wchodzący na boisko nie może pojawić się na nim wcześniej zanim zawodnik schodzący opuści plac gry.

a) za przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany zawodnik wchodzący zostanie ukarany żółtą kartką. Gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Jeśli piłka znajdowała się w polu karnym, grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego;
b) w przypadku gdy zawodnik rezerwowy przerywa akcję drużyny przeciwnej, zostanie on ukarany żółtą lub czerwoną kartką, a jego zespół karą minutową, boisko musi opuścić wówczas jeden z zawodników przebywających na boisku;

c) zmiana bramkarza może być dokonana tylko za zgodą sędziego. W przypadku nie zgłoszenia zmiany bramkarza sędziemu zawodów, bramkarz wchodzący otrzymuje żółtą kartkę.

7. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska lub zza linii bocznej boiska i jest traktowany jako rzut wolny pośredni.

8. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki wynosi:

a) przy rzucie z autu nie mniej niż 2 metry (rozgrywki na sztucznej trawie) oraz nie mniej niż 5 metrów (rozgrywki futsalowe) ;
b) przy rzucie wolnym nie mniej niż 5 metrów;
c) przy rzucie rożnym nie mniej niż 5 metrów;
d) przy rzucie sędziowskim nie mniej niż 4 metry.

9. Bramkarz wznawia grę zawsze tylko ręką. Zagranie nogą przy wznowieniu jest dozwolone tylko i wyłącznie gdy piłka znajduje się na ziemi, nie odbija się i nie kozłuje, wówczas jest ona już w grze i zawodnik drużyny przeciwnej ma prawo do jej przejęcia. Zabrania się bezpośredniego wykopywania piłki z rąk oraz po koźle z tzw. "dropsa". W przypadku gdy bramkarz nie dostosuje się do tego przepisu, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego. Przepis ten nie dotyczy rozgrywek futsalowych.

a) bramkarz zagrywa piłkę ręką lub nogą jak opisano w pkt 9, również po złapaniu piłki w akcji meczu (np. po dośrodkowaniu lub po strzale zawodnika drużyny przeciwnej).

10. Rzut od bramki może być wykonywany tylko przez bramkarza, który wznawia grę w identyczny sposób jak w  § 5, pkt.9.

11. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki drużyny ukaranej.

12. Ukaranie zawodnika kartką w rozgrywkach na sztucznej trawie jest równoznaczne z karą czasową:

a) żółta kartka - kara 2 minut, po której zawodnik napomniany może wrócić do gry dopiero po upływie dwóch minut, chyba, że jego zespół wcześniej straci bramkę;
b) druga żółta kartka dla tego samego zawodnika w danym meczu, również oznacza karę 2 minut (a nie 5 minut) chociaż w efekcie zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką. Kara czasowa jest wówczas traktowana jak w przypadku żółtej kartki. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zawodnik otrzyma dwie żółte kartki w trakcie jednego zajścia, wówczas zawodnik zostaje ukarany wykuczeniem, a jego drużyna karą gry w osłabieniu przez 4 minuty. Po utracie bramki przed upływem dwóch minut, kara dla drużyny zmniejsza się do 2 min. W przypadku utraty kolejnej bramki przed upływem kolejnych dwóch minut, drużyna uzupełnia skład.
c) czerwona kartka - kara 5 minut, po której wykluczony zawodnik nie może już wrócić do gry. Inny zawodnik może uzupełnić skład dopiero po upływie 5 minut bez względu na to czy zespół straci czy też nie straci bramki.
d) w przypadku gdy zawodnik otrzyma żółtą a następnie bezpośrednio czerwoną w tym samym zajściu, zostaje on ukarany wykuczeniem a jego drużyna karą gry w osłabieniu przez 5 minut. Inny zawodnik może uzupełnić skład dopiero po upływie 5 minut bez względu na to czy zespół straci czy też nie straci bramki.

e) w przypadku gdy żółtą kartką zostanie ukarany bramkarz, może on zostać na placu gry ale wówczas boisko musi opuścić jeden z zawodników z jego drużyny, który właśnie przebywa na placu gry. W przypadku drugiej żółtej kartki (w konsekwencji czerwonej) bramkarz zostaje wykluczony z gry i musi opuścić boisko;
f) jeśli w tym samym czasie na ławce kar przebywają zawodnicy obu drużyn (w równej liczbie do liczby ukaranych zawodników po stronie rywali), wówczas bez względu na stracone bramki muszą odbyć całą karę;
g) jeśli żółtą kartką zostało ukaranych dwóch zawodników z jednego zespołu to po stracie bramki na plac gry może powrócić tylko jeden z ukaranych, ten ukarany kartką jako pierwszy;
h) w przypadku gdy kartką zostanie ukarany zawodnik rezerwowy, boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających aktualnie na placu gry.

13. Ukaranie zawodnika kartką w rozgrywkach futsalowych:

a) żółta kartka - napomnienie
b) czerwona kartka - kara 2 minut, po której wykluczony zawodnik nie może już wrócić do gry. Inny zawdnik może uzupełnić skład dopiero po utracie bramki przez jego zespół. Druga żółta kartka dla tego samego zawodnika w danym meczu również oznacza karę 2 minut, a zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką. Kara czasowa jest wówczas traktowana jak w przypadku czerwonej kartki;
c) w przypadku gdy drugą żółtą kartką (w konsekwencji czerwoną) zostanie ukarany bramkarz, zostaje on wykluczony z gry i musi opuścić boisko;
d) jeśli w tym samym czasie na ławce kar przebywają zawodnicy obu drużyn (w równej liczbie do liczby ukaranych zawodników po stronie rywali), wówczas bez względu na stracone bramki muszą odbyć całą karę;
e) jeśli czerwoną kartką zostało ukaranych dwóch zawodników z jednego zespołu to po stracie bramki na plac gry może powrócić tylko jeden zawodnik ukaranej drużyny;
f) w przypadku gdy czerwoną kartką zostanie ukarany zawodnik rezerwowy, boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających aktualnie na placu gry.

14. Gdy mecz zostanie przerwany z powodów obiektywnych (kontuzja zawodnika uniemożliwiająca opuszczenie przez niego boiska, złe warunki atmosferyczne lub awaria oświetlenia), będzie on dokończony w innym terminie, wyznaczonym przez Organizatora. Dograne zostaną tylko minuty, które pozostały do zakończenia meczu z zachowaniem wyniku, strzelców bramek oraz kartek, którymi zawodnicy zostali ukarani. Chyba, że kapitanowie obu drużyn zdecydują o nie dokończeniu meczu, wówczas zachowany zostanie wynik z rozegranej części spotkania.

15. W rozgrywkach halowych obowiązują przepisy futsalu, za wyjątkiem punktów wskazanych w Regulaminie rozgrywek Wrocbal.
 

§ 6
Terminarz

1. Terminarz rozgrywek ujmujący cały sezon jest ustalany przez Organizatora i nie podlega żadnym zmianom po jego oficjalnym opublikowaniu na stronie www.wrocbal.pl, chyba, że dojdzie do popełnienia błędu z winy Organizatora.

a) Organizator omyłkowo nie wykluczył jednej z dwóch wykluczonych przez zespół, konkretnych dat;
b) termin meczu został wyznaczony w dniu, w którym przypada święto oznaczone w kalendarzu na czerwono;
c) z przyczyn niezależnych od Organizatora obiekt, na którym rozgrywane są mecze nie zostanie udostępniony Organizatorowi.

2. Prace związane z terminarzem

a) terminarz może być ustalany z góry na cały sezon lub w dwóch turach;
b) każdy zespół może zgłosić sugestie dotyczące preferowanych terminów gry: godziny rozpoczęcia meczu, wykluczenie dwóch konkretnych dat z kalendarza rozgrywek, zasugerować wykluczenie z terminarza jednego dnia tygodnia. Organizator będzie dokładał starań aby te sugestie uwzględnić, jednak nie gwarantuje ich realizacji w stu procentach. Organizator ma prawo do wyboru innego terminu lub czasu gry niż sugerowany przez zespół, w przypadku gdy rozważając sugestie dojdzie do sytuacji patowej.

3. Przełożenie terminu rozegrania meczu jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko za zgodą Organizatora, a samo zgłoszenie prośby o jego zmianę musi nastąpić nie później niż pięć dni przed datą wyznaczonego terminu tego spotkania.

4. W każdym innym przypadku, zmiana terminu meczu w trakcie trwania sezonu na inny niż wyznaczony przez Organizatora, będzie równoznaczna z kosztami w wysokości 220,00 PLN (liga siedmioosobowa), 380,00 PLN (liga halowa) oraz 380,00 PLN (liga sześcioosobowa OFC), które poniesie zespół wnoszący prośbę o zmianę terminu. Cennik nie uwzględnia oprawy medialnej. Zmiana terminu może odbyć się tylko wtedy gdy Organizator dysponuje wolnym terminem w kalendarzu rozgrywek. Organizator ma prawo do odmówienia przełożenia terminu meczu.

5. Organizator nie zapewnia wolnego terminu do organizacji przełożonego spotkania, w przypadku jego braku, zespół wnoszący prośbę o zmianę terminu spotkania, powinien we własnym zakresie dojść do porozumienia z rywalem, z którym zostało wyznaczone spotkanie oraz z jakąś parą, która rozgrywa mecz w dogodnym dla wnoszącej prośbę o zmianę terminie drużyny.

6. Działania związane z przełożeniem meczu leżą po stronie drużyny wnoszącej prośbę o zmianę terminu. Organizator za zgodą kapitanów/kierowników wynikającej z §1, pkt.7, udostępni kontakt osobom decyzyjnym w zespole wnoszącym prośbę o zmianę terminu.

§ 7
System rozgrywek, zasady awansów i spadków

1. Aktualnie drużyny grają na trzech poziomach rozgrywkowych: Ekstraliga oraz 1 liga, 2 liga (WLS) i 1 liga, 2 liga (WLB), Superliga, 1 liga, 2 liga (Rozgrywki halowe), 1 liga, 2 liga, 3 liga (OFC).

2. W momencie przystąpienia do rozgrywek, zespoły zaczynają rywalizację od najniższej ligi. Drużyna wycofująca się z rozgrywek może za porozumieniem z Organizatorem oddać miejsce nowej drużynie, lub dotychczasowi zawodnicy wycofującej się drużyny na bazie "szkieletu" (min.5 osób), mogą w to miejsce zgłosić nowy zespół o innej nazwie.

3. Zamysłem Organizatora jest by w każdej z lig grało minimum 12 zespołów. Najniższa liga może zostać podzielona na dwie równe, lub prawie równe grupy. Jeśli w każdej grupie będzie mniej niż 12 drużyn, Organizator zapewni wszystkim minimum 10 spotkań ligowych.

4. Zasady awansów i spadków mogą ulegać zmianie co sezon, w zamierzeniu (jeśli Organizator nie przewidzi zmian przed sezonem, o których poinformuje za pomocą specjalnego oznaczenia kolorystycznego w tabelach - kolorem zielonym oznaczone są zespoły do awansu, natomiast czerwonym zespoły do spadku).

5. Obowiązujące obecnie zasady awansów i spadków w rozgrywkach WLS oraz WLB:

a) w najwyższej klasie rozgrywkowej (Ekstraliga WROCBAL) drużyna zajmująca pierwsze miejsce zostaje zwycięzcą ligi, do ligi pierwszej spadają zespoły, które zajmą dwa ostatnie miejsca, natomiast zespoły z mijesc trzeciego oraz czwartego od końca rozegrają mecze barażowe z drużynami zajmującymi drugie miejsca w WLB1 i WLS1. O skojarzeniu par barażowych zdecyduje większa liczba punktów, w dalszym ciągu różnica bramek, bramki strzelone, bramki stracone pomiędzy zespołami, które zajmą drugie miejsca w swoich "grupach". Zwycięzcy meczów barażowych zyskują awans do Ekstraligi WROCBAL.
b) do najwyższej klasy rozgrywkowej awansują drużyny zajmujące na koniec sezonu miejsca pierwsze w WLS1 oraz WLB1, zespoły z miejsce drugich rozegrają mecze barażowe z zespołami, zajmującymi trzecie i czwarte miejsce od końca w Ekstraklasie WROCBAL. Do trzeciej klasy rozgrywkowej spadają zespoły, które zajmą trzy ostatnie miejsca w WLS1 oraz WLB1;
c) w trzeciej klasie rozgrywkowej awansują trzy najlepsze zespoły, do czwartej klasy rozgrywkowej (w przypadku utworzenia) spadają zespoły, które zajmą trzy ostatnie miejsca;

6. Obowiązujące obecnie zasady awansów i spadków w rozgrywkach futsalowych oraz rozgrywkach Wrocbal OFC (pod balonami):

a) w najwyższej klasie rozgrywkowej drużyna zajmująca pierwsze miejsce zostaje zwycięzcą ligi, do ligi drugiej spadają zespoły, które zajmą trzy ostatnie miejsca,
b) w drugiej klasie rozgrywkowej awansują trzy najlepsze zespoły, do trzeciej klasy rozgrywkowej spadają zespoły, które zajmą cztery ostatnie miejsca;
c) w trzeciej klasie rozgrywkowej awansują cztery najlepsze zespoły, do czwartej klasy rozgrywkowej (w przypadku utworzenia) spadają zespoły, które zajmą cztery ostatnie miejsca;

7. W przypadku gdy do kolejnego sezou nie przystąpi zespół z wyższej klasy rozgrywkowej, Organizator może promować do niej zespół, który zajął najwyższą lokatę nie premiowaną awansem w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku wycofania się kolejnej drużyny, w wyższej klasie rozgrywkowej pozostanie najlepszy ze spadkowiczów z ubiegłego sezonu. Przy wycofaniu się więcej niż dwóch drużyn, o kolejnych bonusach dla drużyn decyduje Organizator. W przypadku wycofania się drużyny z Ekstraklasy WROCBAL, awansem promowany będzie kolejny zespół z WLB1 lub WLS1 a nie przegrana drużyna z barażu. O awansie zdecyduje większa liczba punktów, w dalszym ciągu różnica bramek, bramki strzelone, bramki stracone pomiędzy zespołami zainteresowanymi.

8. Drużyna, która uzyskała awans do wyższej klasy rozgrywkowej, nie może zrezygnować z awansu. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy za zgodą Organizatora dojdzie do porozumienia pomiędzy zespołami zainteresowanymi.
 

§ 8
Zasada "Drugiego tygodnia"

1. Po upływie drugiego tygodnia od startu rozgrywek, drużyna nie może:

a) uzupełniać kadry o kolejnych, nowych zawodników (za wyjątkiem bramkarza ale tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora - zawodnik zgłoszony po terminie może grać tylko na pozycji bramkarza) zachowując maksymalną liczbę 20 graczy. W przypadku gdy lista zawodników jest pełna, nie można zastąpić nowym graczem zawodnika, który rozegrał mecz nawet jeśli z dalszej gry wyeliminowała go kontuzja (dotyczy to również spotkań przed upływem drugiego tygodnia). 
b) rozgrywać spotkań w niejednolitych strojach bez widocznych na plecach numerów (przed upływem drugiego tygodnia, Organizator może wypożyczyć drużynom znaczniki według zasad opisanych w § 3).

2. W przypadku gdy w składzie drużyny figurują zawodnicy bez zdjęć profilowych, koordynator może dopuścić takiego zawodnika do gry wyłącznia po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości lub za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych zawierającym zdjęcia, imię i nazwisko zawodnika, celem zweryfikowania danych ze zgłoszenia.
 

§ 9
Puchar Ligi

1. Udział w Pucharze Ligi jest dobrowolny i mogą w nim wystartować wszystkie zespoły zgłoszone w danym sezonie do rozgrywek, bez względu na poziom rozgrywkowy.

2. Aby przystapić do Pucharu Ligi, na konto Organizatora należy wpłacić kaucję w wysokości 200,00 PLN

a) kaucja jest zwrotna w przypadku gdy zespół zostanie wyeliminowany z turnieju przez inną drużynę lub dotrze do finału;
b) w przypadku gdy zespół w trakcie trwania turnieju o Puchar Ligi wycofa się z rozgrywek i odda najbliższy mecz walkowerem, kaucja przepada.

c) w przypadku gdy do rozgrywek pucharowych w którejś z lig nie zgłosi się wymagana liczba uczestników (min. sześć zespołów) Organizator ma prawo zorganizować puchar łączony lub umożliwić gościnny udział drużyn tej ligi w rywalizacji o Puchar Ligi w sąsiednich, wrocbalowych rozgrywkach.

3. W Pucharze Ligi obowiązują identyczne przepisy jak jak w meczach ligowych.

4. Do kolejnej rundy Pucharu Ligi przechodzi zwycięzca.

5. W przypadku remisu, o awansie do kolejnej rundy zadecydują rzuty karne. Oba zespoły wykonają po trzy serie rzutów karnych, jeśli to wciąż nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadzone zostaną kolejne serie aż do wyłonienia zwycięzcy.

6. Puchar Ligi rozgrywany jest tylko w rozgrywkach piłkarskich siódemek, w edycjach zimowych Organizator nie przewiduje turnieju o Puchar Ligi lub może on być dodatkowo płatny.

7. Zwycięzca Pucharu Ligi z początkiem nowego sezonu rozegra mecz o Superpuchar Ligi, gdzie jego rywalem będzie aktualny mistrz rozgrywek. W przypadku gdy zdobywca Pucharu Ligi będzie również aktualnym mistrzem rozgrywek, w meczu o Superpuchar Ligi zmierzy się z finalistą Pucharu Ligi.

8. Organizator przewiduje również dwumecz o Puchar Zdobywców Pucharu pomiędzy zwycięzcami Pucharu Ligi z WLB oraz WLS. O zwycięstwie decyduje wynik dwumeczu z uwzględnieniem bramek zdobytych na wyjeździe;

a) w przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na spotkanie rewanżowe, bez względu na wynik pierwszego spotkania, Puchar Zdobywców Pucharu trafia w ręce drużyny przeciwnej;
b) w przypadku organizacji Pucharu Ligi łączonego (§ 9, pkt.2c), w kolejnej edycji Puchar Zdobywców Pucharów nie będzie organizowany;

c) jeśli zawodnik zostanie ukarany bezpośrednio czerwoną kartką w meczu o Puchar Ligi, zostaje zawieszony tylko w tych rozgrywkach. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ukarania zawodnika również na mecze ligowe, w przypadku gdy ranga przewinienia będzie tego wymagała.

§ 10
Superpuchar Ligi

1. W meczu o Superpuchar Ligi zmierzą się mistrz najwyższej klasy rozgrywkowej danych rozgrywek ze zdobywcą Pucharu Ligi tych samych rozgrywek. Wyjątkiem jest sezon gdy organizowany jest Puchar Ligi łączony (§ 9, pkt.2c).

a) w przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na spotkanie o Superpuchar Ligi, trofeum trafia w ręce drużyny przeciwnej;
b) jeśli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką w meczu o Superpuchar, nie zostaje zawieszony na koeljny mecz. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ukarania zawodnika również na mecze ligowe, w przypadku gdy ranga przewinienia będzie tego wymagała.

 

§ 11
Puchar Mistrzów

1. W dwumeczu o Puchar Mistrzów zmierzą się mistrzowskie zespoły najwyższych klas rozgrywkowych z WLB oraz WLS. O zwycięstwie decyduje wynik dwumeczu z uwzględnieniem bramek zdobytych na wyjeździe;

a) w przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na spotkanie rewanżowe, bez względu na wynik pierwszego spotkania, Puchar Mistrzów trafia w ręce drużyny przeciwnej;
b) jeśli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką w pierwszym meczu o Puchar Mistrzów, zostaje zawieszony na mecz rewanżowy. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ukarania zawodnika również na mecze ligowe, w przypadku gdy ranga przewinienia będzie tego wymagała.

 

§ 12
Puchar Zdobywców Pucharów

1. W dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharów zmierzą się zdobywcy pucharów z rozgrywek WLB oraz KUŹNIK. O zwycięstwie decyduje wynik dwumeczu z uwzględnieniem bramek zdobytych na wyjeździe;

a) w przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na spotkanie rewanżowe, bez względu na wynik pierwszego spotkania, Puchar Zdobywców Pucharu trafia w ręce drużyny przeciwnej;
b) jeśli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką w pierwszym meczu o Puchar Mistrzów, zostaje zawieszony na mecz rewanżowy. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ukarania zawodnika również na mecze ligowe, w przypadku gdy ranga przewinienia będzie tego wymagała.
c) dwumecz o Puchar Zdobywców Pucharów nie jest organizowany w przypadku organizacji Pucharu Ligi łączonego w poprzednim sezonie (§ 9, pkt.2c).

 

§ 13
Kary, sankcje

1. Wszelkie protesty dotyczące rozegranego meczu mogą zostać złożone nie później niż 24 godziny od jego zakończenia. Protesty mogą być składane tylko i wyłącznie przez kapitana lub kierownika drużyny, na adres mailowy Organizatora: organizator@wrocbal.pl Po upływie wyznaczonego terminu protesty nie będą rozpatrywane. W przypadku udowodnienia w tym czasie, gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie przeciwnej, Organizator ma prawo zweryfikować spotkanie jako walkower na korzyść drużyny wnoszącej protest. Walkower może być przyznany również w wyniku wychwycenia niezgodności przez organizatorów rozgrywek.

2. Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony:

a) jeden mecz - faul taktyczny (akcja ratunkowa) lub umyślne zagranie ręką, które uniemożliwia drużynie przeciwnej stworzenia realnej szansy na zdobycie bramki;
b) dwa mecze - pozostałe przypadki;

c) trzy i więcej meczów - wybitnie niesportowe zachowanie lub przewinienie, obrażanie sędziego, zawodników przeciwnej jak i własnej drużyny oraz kibiców i innych osób przebywających na obiekcie, na którym rozgrywane są zawody;
d) całkowite wykluczenie z rozgrywek - uderzenie lub umyślne kopnięcie przeciwnika celem "wymierzenia sprawiedliwości", groźby karalne i zarzuty korupcyjne pod adresem sędziego lub innych uczestników zawodów. O długości wykluczenia decyduje organizator.

3. Po otrzymaniu trzech żółtych kartek zawodnik zostanie zawieszony na jeden mecz. Po otrzymaniu kolejnych dwóch żółtych kartek zawodnik zostaje zawieszony na kolejny mecz. Za niedopuszczenie do gry nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika odpowiedzialni są: kierownik, trener lub kapitan drużyny.

4. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. W przypadku żółtej kartki, kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

5. W przypadku gdy zawodnik odbywa karę zawieszenia kilku spotkań za wykluczenie (czerwona kartka, lub trzecia żółta kartka), którekolwiek ze spotkań w czasie odbywania przez niego kary zostanie zweryfikowane jako walkower, spotkanie takie wliczane jest na poczet zawieszenia.

6. Organizator ma prawo do dodatkowego zawieszenia zawodnika poprzez nałożenie kary dyscyplinarnej na jedno lub więcej spotkań w przypadku, gdy ten w sposób niesportowy wyraża swoje niezadowolenie przebywając na ławce kar po otrzymaniu dwóch żółtych lub czerwonej kartce, również w sytuacji gdy czyni to w trakcie lub po zakończeniu spotkania.

7. Organizator ma prawo do nałożenia kary dyscyplinarnej za niesportowe zachowanie zarówno na zawodnika jak i na drużynę, po zakończeniu spotkania gdy dojdzie do niesportowego zachowania w trakcie lub po meczu.

8. Zawodnik, który został ukarany pierwszą, żółtą kartką w czasie mniejszym niż dwie minuty do zakończenia meczu, może wykonywać rzut karny, gdy mecz wymaga roztrzygnięcia poprzez serię rzutów karnych (mecze pucharowe oraz turnieje).

9. Zawodnik, który został ukarany drugą, żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką, nie może wykonywać rzutu karnego, gdy mecz wymaga roztrzygnięcia poprzez serię rzutów karnych (mecze pucharowe oraz turnieje).

10. Zawodnik, który w wyniku kontuzji krwawi zmuszony jest opuścić plac gry.

11. Jeżeli zespół wycofa się lub zostanie usunięty z rozgrywek w trakcie trwania sezonu to:

a) w przypadku rozegrania mniej niż połowy spotkań (meczów oddanych w międzyczasie walkowerem, nie wlicza się jako rozegrane), wszystkie dotychczasowe oraz pozostałe zaplanowane mecze z udziałem tego zespołu weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyn przeciwnych. Anulowane zostają również wszystkie gole strzelone w meczach z udziałej tej drużyny;
b) w przypadku rozegrania połowy lub więcej niż połowy spotkań, wszystkie dotychczasowe wyniki meczów z udziałem tej drużyny pozostają bez zmian, natomiast kolejne zaplanowane mecze z jej udziałem weryfikuje się jako walkower na korzyść drużyn przeciwnych;

c) zawodnicy drużyny, która wycofała się w trakcie rozgrywek i rozegrała mniej niż połowę spotkań, może dołączyć do innej drużyny w roli Jokera zgodnie z zasadami zgłoszenia zawodników.
d) w przypadku wykluczenia drużyny Organizator ma prawo odmowy uprawnienia do gry w innym zespole, zawodników wykluczonej drużyny.

12. Walkower oznacza porażkę drużyny ukaranej. Drużyna może zostać ukarana walkowerem gdy:

a) nie stawi się na mecz w wyznaczonym terminie najpóźniej 5 minut po czasie planowanym do rozpoczęcia meczu;
b) gra zostanie przerwana z powodu kar zawodników lub innych nieoczekiwanych zajść w trakcie meczu;
c) wtargnięcie kibiców, osób towarzyszących zawodnikom na plac gry w trakcie lub po meczu;
d) w przypadku zachowań wybitnie niesportowych takich jak uderzenie czy znieważenie sędziego lub innych uczestników zawodów;
e) w meczu zagrał nieuprawniony zawodnik;
f) nie dostarczenie koordynatorowi poprawnie wypełnionego Protokołu meczowego na pięć minut przed rozpoczęciem spotkania.

13. Drużyna, która z jakiegoś powodu nie może pojawić się na meczu, ale fakt ten zgłosi telefonicznie organizatorowi (nr 691 395 503) na minimum dwie godziny przed startem meczu:

a) zostaje ukarana trzema punktami ujemnymi oraz wynikiem 0:5;
b) w przypadku powtórzenia się sytuacji w tym sezonie, w kolejnym, do którego przystąpi nie będzie mogła zgłaszać Organizatorowi preferencji w sprawie terminarza;

14. Drużyny, która nie tylko nie pojawi się na boisku lub pojawi się niekompletna, co uniemożliwi rozegranie spotkania, nie poinformuje organizatora o swojej absencji lub poinformuje organizatora na mniej niż dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania lub poinformuje go inną drogą niż telefoniczna (np. e-mail):

a) zostaje ukarana pięcioma ujemnymi punktami oraz wynikiem 0:5;
b) drużyna nie będzie mogła również zgłosić preferencji do terminarza na kolejny sezon, do którego przystąpi;
c) nie będzie miała też gwarancji startu w kolejnej edycji jako drużyna kontynuująca udział w rozgrywkach.
;

15. Drużyna, w której szeregach zagra nieuprawniony (pauzujący za kartki lub odbywający karę zawieszenia) do gry zawodnik: 

a) zostaje ukarana jednym ujemnym punktem oraz wynikiem 0:5.

16. Drużyna, w której szeregach zagra nieuprawniony (niezgłoszony) do gry zawodnik:

a) zostaje ukarana pięcioma ujemnymi punktami oraz wynikiem 0:5;
b) drużyna nie będzie mogła również zgłosić preferencji do terminarza na kolejny sezon, do którego przystąpi;
c) nie będzie miała też gwarancji startu w kolejnej edycji jako drużyna kontynuująca udział w rozgrywkach.
;

17. Drużyna, w której szeregach zagra nieuprawniony (niezgłoszony) do gry zawodnik i w protokole meczowym zostanie zaznaczony jako inny, zgłoszony zawodnik (próba oszustwa):

a) zostaje ukarana dziesięcioma ujemnymi punktami oraz wynikiem 0:10;
b) drużyna nie będzie mogła również zgłosić preferencji do terminarza na kolejny sezon, do którego przystąpi;
c) nie będzie miała też gwarancji startu w kolejnej edycji jako drużyna kontynuująca udział w rozgrywkach.
;
d) Organizator ma prawo do usunięcia drużyny z rozgrywek.

Ze względu na bezbieczeństwo pozostałych uczestników rozgrywek, organizator oraz koordynator główny jest uprawniony do weryfikacji danych zawodnika, którego podana w zgłoszeniu tożsamość wzbudza wątpliwość.

18. Gole oraz asysty z meczu zweryfikowanego jako walkower zostaną przypisane liderom klasyfikacji strzelców oraz klasyfikacji najlepszych asystentów drużyny, która będzie zwycięzcą takiego spotkania, jednak nie więcej niż 3 gole i 3 asysty,

a) najlepszemu strzelcowi w zespole zostaną przypisane trzy gole, natomiast drugiemu w tym zestawieniu zawodnikowi dwa gole.  
b) najlepszemu asystentowi w zespole zostaną przypisane trzy asysty, natomiast drugiemu w tym zestawieniu zawodnikowi dwie asysty.  
Jeśli najlepszy asystent jest równocześnie najlepszym strzelcem, wówczas przypisane mu będą 3 gole i 2 asysty.

W przypadku gdy zawodnicy takiej drużyny współdzielą pozycję lidera na którejś z list, gole lub asysty będą przydzielone w oparciu o miejsce zajmowane w klasyfikacji kanadyjskiej, następnie większa liczba występów. W przypadku dalszego remisu, decyzję podejmie kapitan drużyny zainteresowanej.

19. W sytuacji kiedy drużyna wycofa się lub zostanie usunięta z rozgrywek, a wszystkie wyniki z jej udziałem zostaną zweryfikowane jako walkower, gole oraz asysty nie będą przydzielane zawodnikom drużyn, z którymi taki zespół miał rozegrać spotkanie.

20. Drużyna, która zgłosi się do Pucharu Ligi, a zrezygnuje z niego w trakcie trwania turnieju, lub w ogóle do niego nie przystapi, zostanie ukarana brakiem możliwości zgłoszenia się do kolejnej edycji Pucharu Ligi oraz nie będzie mogła zgłosić preferencji do terminarza na kolejny sezon, do którego przystąpi. Nie będzie również miała gwarancji startu w kolejnej edycji rozgrywek ligowych jako drużyna kontynuująca udział w rozgrywkach.

21. Organizator ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia kary / długości zawieszenia po złożonym przez kapitana lub kierownika drużyny proteście, lub gdy uzna to za stosowne. 
 

§ 14
Nagrody dla uczestników rozgrywek

1. Lista nagród w roku 2023:

Ekstraliga/OFC1*:

   -   1 miejsce - 2000,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy. Puchar oraz medale pamiątkowe, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   2 miejsce - 1200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy. Puchar oraz medale pamiątkowe, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.

   -   3 miejsce - 800,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy. Puchar oraz medale pamiątkowe, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   Najlepszy strzelec - 200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy asystent - 200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną (zawodnik z najwyżej notowanej drużyny).
   -   Najlepszy asystent - statuetkę z tabliczką imienną (zawodnicy z drużyn, zajmujących niższe miejsce w tabeli)
   -   Najlepszy kanadyjczyk - 200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy bramkarz - 200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy zawodnik - 200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.

  

WLS1 / WLB1 / OFC2*:

   -   1 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   2 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   3 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   Najlepszy strzelec - Statuetkę z tabliczką imienną + nagroda rzeczowa
   -   Najlepszy asystent - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy kanadyjczyk - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy bramkarz - Statuetkę z tabliczką imienną + nagroda rzeczowa
   -   Najlepszy zawodnik - Statuetkę z tabliczką imienną + nagroda rzeczowa

WLS2 / WLB2 / OFC3*:

   -   1 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -   2 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.

   -   3 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar oraz pamiątkowe medale, dla wszystkich zawodników, którzy rozegrają przynajmniej trzy mecze w tym sezonie.
   -    4 miejsce (awans do wyższej klasy rozgrywkowej) - Puchar
   -   Najlepszy strzelec - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy asystent - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy kanadyjczyk - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy bramkarz - Statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Najlepszy zawodnik - Statuetkę z tabliczką imienną.

 

NAGRODA PRESTIŻOWE:

   -   Fair-Play - Puchar lub statuetka
   -   Armata Wrocbalu - 200,00 PLN w talonach na sprzęt sportowy, statuetkę z tabliczką imienną.
   -   Złoty but - Pamiątkowa statuetka "Złoty but" oraz voucher na sprzęt sportowy o wartości 300,00 PLN

   -   Top Gol - Statuetka
   -   Top Save - Statuetka

 

PUCHAR LIGI (rozgrywki piłkarskich siódemek):

   -   Zwycięzca Pucharu Ligi - Puchar oraz 15 pamiątkowych medali
 

SUPERPUCHAR LIGI (rozgrywki piłkarskich siódemek):

   -   Zwycięzca Superpucharu Ligi - Puchar oraz 15 pamiątkowych medali
   -   Przegrany Superpucharu Ligi - Pamiątkowe medale (15 szt.)
 

PUCHAR MISTRZÓW (rozgrywki piłkarskich siódemek):

   -   Zwycięzca dwumeczu o Puchar Mistrzów - Puchar oraz pamiątkowe medale
   -   Przegrany dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharu - pamiątkowe medale (15 szt.)
 

PUCHAR ZDOBYWCÓW PUCHARU (rozgrywki piłkarskich siódemek):

   -   Zwycięzca dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharu - Puchar oraz pamiątkowe medale
   -   Przegrany dwumeczu o Puchar Zdobywców Pucharu - pamiątkowe medale

* W zależności od wybranych rozgrywek (KUŹNIKI, WLB lub OFC)
 

2. W przypadku spółdzielenia miejsca w klasyfikacji asyst, zwycięzcą jest zawodnik, któryego zespół zajął wyższe miejsce w ligowej tabeli na koniec sezonu. W przypadku dwóch lub większej liczby zawodników z jednej drużyny, o zwycięstwie decyduje większa liczba zdobytych goli. 

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganiem go w trakcie rozgrywek.

2. Za nieprzestrzeganie regulaminu grożą kary opisane w §11 z wykluczeniem z rozgrywek włącznie.

3. Organizator w trakcie rozgrywania meczów zapewnia apteczkę, nie zapewnia jednak pierwszej pomocy przy urazach powstałych w czasie gry, nie ponosi też odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek WROCBAL powinien poddać się badaniom lekarskim orzekającym jego dobry stan zdrowia oraz zdolność do gry.

4. Zawodnik grający w okularach, łańcuszkach i innej biżuterii, uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek, nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego lub innych uczestników zawodów, odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby. Drużyna przeciwna ma jednak prawo nie zgodzić się na udział w meczu takiego zawodnika.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników na terenie obiektu sportowego, na którym przeprowadzane są rozgrywki WROCBAL.

6. W sytuacji gdy na wskutek zachowania kibiców lub innych osób związanych z drużyną dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te zobowiązane są do pokrycia kosztów naprawy. W przeciwnym wypadku karę poniesie drużyna. Organizator w takim przypadku ma prawo do usunięcia drużyny z rozgrywek bez zwrotu kosztów opłaty wpisowej.

7. Zarówno zawodnicy jak i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są przeprowadzane rozgrywki.

8. Organizator ma prawo do usunięcia zespołu z rozgrywek w przypadku:

a) notorycznego łamania niniejszego regulaminu oraz przepisów gry;
b) niesportowego zachowania się zawodników oraz osób im towarzyszących przed, w trakcie jak i po zakończeniu meczu;
c) nie uregulowanie opłaty startowej w wyznaczonym przez Organizatora terminie;
d) trzykrotnego niestawienia się na spotkanie, wskutek czego każde z nich zakończy się walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.

9. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, nie przysługuje jej zwrot kosztów. Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów jak i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze, ma również prawo do zastąpienia wycofującej się drużyny, innym zespołem z listy rezerwowych.

10. Na osobach odpowiedzialnych za zespół (kapitan, trener, kierownik drużyny) spoczywa obowiązek dopilnowania punktów zawartych w §8 (Zasada "Drugiego tygodnia").

11. Kaucja wpłacona przy zgłoszeniu zespołu do rozgrywek przepada gdy:

- zespół wycofa zgłoszenie w momencie gdy Organizator rozpoczął prace nad terminarzem
- zespół nie ureguluje pełnej kwoty opłaty startowej w wyznaczonym przez Organizatora terminie
- zespół nie dopełni formalności związanych ze zgłoszeniem drużyny do rozgrywek, zawartych w § 1

W przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej w pełnej kwocie, za kaucję uważa się kwotę opisaną jako kaucja w ofercie, tj. 1000,00 PLN brutto.

12. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. Przedstawiony regulamin określony został przez Organizatora rozgrywek WROCBAL. Jest on wyłączną własnością Organizatora i nie może być przez nikogo wykorzystywany bez wiedzy właściciela.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, gdy uzna to za stosowne.

14. Obiekty, na których organizowane są rozgrwki piłkarskie WROCBAL, nie są własnością Organizatora. Wszelkie roszczenia dotyczące obiektu należy kierować do jego zarządcy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obiektu, na którym rozgrywane będą mecze organizowane przez WROCBAL w przypadku gdy obiekt znajdujący się w ofercie, nie będzie udostępniony przez zarządcę w okresie, w którym trwają rozgrywki lub umowa dotycząca wynajmu obiektu zostanie wypowiedziana.

15. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej ma prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za "sytuację ekstremalną: uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).

16. W przypadku gdy przepisy szczególne danych rozgrywek (przepisy gry w futsal lub inne) nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy zawarte w regulaminie rozgrywek WROCBAL.

17. Regulamin dotyczy wszystkich rozgrywek, każdy "Informator Ligi" załączany do oferty stanowi aneks do regulaminu i dotyczy konkretnych rozgrywek, do których uczestnicy zgłaszają swój zespół.

18. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez wszystkich zgłoszonych do gry zawodników.


Regulamin Obiektu Olimpijski FC

PRZEPISY GRY :

- LIGA HALOWA
- LIGA PIŁKARSKICH SIÓDEMEK (NA SZTUCZNEJ TRAWIE)