Sklep

Ważne informacje regulaminowe - sezon Wiosna 2021

Nauczeni dotychczasową historią, wiemy, że drużyny przed startem rozgrywek nie podejmują lektury czytania regulaminu i co za tym idzie popełniają szereg błędów, nie znając swoich praw, a przede wszystkim obowiązków. Regulamin Ligi Wrocbal trzeba respektować, a nasi koordynatorzy czy sędziowie będą sprawować nad tym piecze.

Drużyna przystępująca do naszych rozgrywek, a więc nie tylko osoba, która tą drużynę zgłaszała, ale każdy zawodnik w niej grający jest zobowiązany przestrzegać regulaminu, który zaakceptował poprzez dołączenie do naszych rozgrywek. Udział w rozgrywkach wiąże się również z akceptacją regulaminu obiektów, na których rozgrywane są nasze mecze. Przypomnimy więc, najważniejsze punkty regulaminowe.

W obecnej sytuacji, najważniejszymi punktami Regulaminu, jest przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez zarządców obiektów, na których rozgrywane są mecze Amatorskich Lig Piłkarskich WROCBAL.

Prosimy również o rozpoczynanie swoich meczów zgodnie z godzinami według terminarza i nie przedłużanie ich startu gdyż (zwłaszcza na boisku przy ul. Skwierzyńskiej) mamy ograniczony dostęp do oświetlenia (decyzją zarządcy obiektu, ostatni mecz musi zakończyć się o godz. 21:30).
 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA OBIEKTACH I REŻIM SANITARNY:

Na obu boiskach obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego obowiązującego w danym okresie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Na obu obiektach w czasie trwania meczu może przebywać obecnie maksymalnie 25 osób, w związku z czym prosimy o nie zasiadanie na ławkach rezerwowych zawodników z drużyn oczekujących na swoje mecze lub po jego zakończeniu. Niestety musimy przemęczyć się z tym do czasu gdy MZ poluzuje obowiązujące obostrzenia.

Na obu obiektach zabrania się wchodzenia na boiska np. w celu przeprowadzenia rozgrzewki do momentu, aż opuszczą je grupy młodzieżowe klubów wynajmujących obiekty przed nami (nawet kiedy trenują na jednej połówce boiska). Rozgrzewkę można przeprowadzać na trawnikach obok boiska zachowując ostrożność by piłki nie wpadały na boisko gdzie trenują dzieci. Niedostosowanie się do tych zasad będzie skutkowało tym, że na obiekt zostaniemy wpuszczeni dopiero gdy dzieci opuszczą boisko. Prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

W czasie zawodów, zawodnicy rezerwowi obowiązani są do przebywnia za linią boczną w wyznaczonej przez koordynatora strefie (około 10m od linii końcowej boiska). W tym miejscu należy też przeprowadzać zmiany w trakcie meczu.

Po zakończeniu ostatniego meczu dnia, zawodnicy proszeni są o w miarę sprawne opuszczanie obiektu gdyż koordynatorzy zobowiązani są zamknąć bramę wjazdową oraz furtki. Poniżej najważniejsze punkty Regulaminu, dot. organizacji:
 

STROJE, OBUWIE, ZNACZNIKI I INNE WAŻNE INFORMACJE:

§ 3
Ubiór zawodników

>>> STROJE <<<

1. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach mają obowiązek występowania w jednakowych strojach sportowych z różnymi numerami na plecach. W przypadku braku jednakowych strojów, drużyna musi posiadać przynajmniej koszulki w jednakowych kolorach z różniącymi się od siebie numerami (od przyszłego roku, najprawdopodobniej będą już wymagane jednakowe koszulki, tak jak ma to miejsce w rozgrywach PZPN).

Chociaż stroje przedstawione na poniższej grafice znajdują się w obrębie koloru zielonego to jednak nie są to jednolite barwy. Jest to zatem nieregulaminowy ubiór.

Dla porównania poniżej przedstawiamy stroje (koszulki), które są zgodne regulaminem.

2. W przypadku nieposiadania jednakowych strojów sportowych z widocznymi numerami, koordynator lub sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają tego wymogu.


>>> ZNACZNIKI <<<

3. W przypadku gdy obie drużyny przystępują do meczu w koszulkach, w takich samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decydują koordynator lub sędzia zawodów. Pod uwagę będzie wówczas brana (w kolejności): kompletność strojów obu drużyn, następnie liczba zawodników w drużynie. Jeśli na tej podstawie nie uda się wyznaczyć zespołu to o tym, który z nich wystąpi w znacznikach zdecyduje losowanie.

W przypadku tego punktu regulaminu jest jednak poprawka wymuszona przez obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, której treść publikujemy poniżej.

"Organizator nie ma obowiązku zapewnienia znaczników w przypadku spotkania drużyn o identycznych lub podobnych koszulkach. Każda z drużyn powinna posiadać drugi komplet strojów (lub koszulek), znaczników z numerami lub przygotowanych na tę okoliczność zwykłych koszulek bawełnianych w jednakowych kolorach, z widocznymi na plecach numerami."

4. Stroje bramkarzy muszą różnić się kolorystycznie od strojów zawodników obu drużyn rozgrywających mecz.


>>> OBUWIE <<<

5. Podczas rozgrywek na sztucznej trawie zabrania się gry w obuwiu z wkręcanymi kołkami metalowymi.

6. Podczas rozgrywek zimowych zawodnicy mają obowiązek występować tylko w obuwiu, które jest wymagane przez zarządcę obiektu.

Grać zatem można w lankach, szutrówkach czy halówkach. Zawodnicy, którzy nie będą posiadać odpowiedniego obuwia - nie będą dopuszczeni do gry.


>>> NAPOJE DLA UCZESTNIKÓW <<<

Regulamin: "Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny, Organizator nie zapewnia w tym sezonie napojów dla zawodników. Zawodnicy powinni zapewnić je sobie we własnym zakresie."


>>> PROTOKOŁY MECZOWE <<<

Regulamin: "Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny, kierownik lub trener jest zobowiązany zgłosić się do koordynatora lub sędziego zawodów celem wypełnienia protokołu meczowego. W przypadku niewypełnienia protokołu drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu. Protokół uznaje się za wypełniony gdy będą w nim zaznaczeni zawodnicy, którzy wezmą udział w meczu wraz z wpisanymi numerami jakie będą widniały na ich koszulkach w czasie tego spotkania. Protokół należy przekazać koordynatorowi lub sędziemu najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania."


>>> KARTKI I SANKCJE <<<

Żółta kartka, sankcje:

- zawodnik ukarany żółtą kartką może wejść do gry po upływie 2 minut.
- zawodnik ukarany drugą żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną nie może już wejść do gry. Zawodnik rezerwowy w tym wypadku może pojawić się na boisku po upływie 2 minut od momentu wykluczenia ukaranego zawodnika.
- zawodnik ukarany dwoma żółtymi kartkami i bezpośrednią czerwoną nie zostaje zawieszony na kolejne mecze ligowe.
- po otrzymaniu trzech żółtych kartek zawodnik zostanie zawieszony na jeden mecz. Po otrzymaniu kolejnych dwóch żółtych kartek zawodnik zostaje zawieszony na kolejny mecz. Za niedopuszczenie do gry nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika odpowiedzialni są: kierownik, trener lub kapitan drużyny.

Czerwona kartka, sankcje:

- zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
- zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 5 minut od momentu wykluczenia ukaranego zawodnika.

Długość kary dla zawodnika na kolejne mecze ligowe ustala organizator wraz z koordynatorem rozgrywek oraz arbitrem prowadzącym to spotkanie.

Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony:

a) jeden mecz - faul taktyczny (akcja ratunkowa) lub umyślne zagranie ręką, które uniemożliwia drużynie przeciwnej stworzenia realnej szansy na zdobycie bramki;
b) dwa mecze - pozostałe przypadki;
c) trzy i więcej meczów - wybitnie niesportowe zachowanie lub przewinienie, obrażanie sędziego, zawodników przeciwnej jak i własnej drużyny oraz kibiców i innych osób przebywających na obiekcie, na którym rozgrywane są zawody;
d) całkowite wykluczenie z rozgrywek - uderzenie lub umyślne kopnięcie przeciwnika celem "wymierzenia sprawiedliwości", groźby karalne i zarzuty korupcyjne pod adresem sędziego lub innych uczestników zawodów. O długości wykluczenia decyduje organizator.

- Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia  (żółtej kartki) lub  wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

- W przypadku gdy zawodnik odbywa karę zawieszenia kilku spotkań za wykluczenie (czerwona kartka, lub trzecia żółta kartka), którekolwiek ze spotkań w czasie odbywania przez niego kary zostanie zweryfikowane jako walkower, spotkanie takie wliczane jest na poczet zawieszenia.

- Organizator ma prawo do dodatkowego zawieszenia zawodnika na jedno lub więcej spotkań w przypadku, gdy ten w sposób niesportowy wyraża swoje niezadowolenie przebywając na ławce kar po otrzymaniu dwóch żółtych lub czerwonej kartce, również w sytuacji gdy czyni to w trakcie lub po zakończeniu spotkania.
 

>>> PIŁKI DO GRY <<<

§ 3.Zasady rozgrywek

- Na każdym meczu Organizator powinien zapewnić możliwość gry dwiema piłkami, w przypadku gdy piłka, która jest w grze opuści boisko, do gry można wprowadzić drugą piłkę chyba, że sędzia prowadzący zawody nie wyrazi na to zgody i nakaże udać się po tę, która opuściła plac gry. Jeśli do gry zostanie wprowadzona druga piłka, to po tę, która opuściła plac gry musi udać się rezerwowy zawodnik tej drużyny, której gracz jako ostatni ją dotknął.

- W przypadku, gdy jedna z drużyn nie posiada zawodników rezerwowych, po piłkę, która opuściła plac gry, w myśl zasadom fair-play powinien udać się zawodnik rezerwowy drużyny przeciwnej. Jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej nie wykażą chęci współpracy, sędzia zawodów ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki. Sędzia nie ma też obowiązku doliczania czasu gry, jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.
 
- W przypadku, gdy obie drużyny nie posiadają zawodników rezerwowych to sędzia ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki a kiedy opuści ona plac gry, muszą się po nią udać zawodnicy biorący udział w zawodach. W tej sytuacji sędzia również nie ma obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.
 

>>> ZAWODNICY NIEUPRAWNIENI DO GRY <<<

§ 2
Organizacja rozgrywek

- Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania w trakcie zawodów dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie koordynatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej):

a) w przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego zespół może zostać ukarany walkowerem;
b) sprawdzenie tożsamości zawodników może odbyć się przed rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy między połowami oraz po zakończonym spotkaniu;
c) drużyna wnioskująca o sprawdzenie drużyny przeciwnej powinna zgłosić ten fakt Organizatorowi lub koordynatorowi zawodów nie później niż przed zakończeniem danego spotkania;
d) sprawdzanie dokumentów przebiega pod opieką koordynatora lub sędziego i nie powinno odbyć się później niż 15 minut po zakończeniu spotkania.


>>> POMECZOWE PROTESTY <<<

- Wszelkie protesty dotyczące rozegranego meczu mogą zostać złożone nie później niż 24 godziny od jego zakończenia. Protesty mogą być składane tylko i wyłącznie na adres mailowy Organizatora: organizator@wrocbal.pl Po upływie wyznaczonego terminu protesty nie będą rozpatrywane. W przypadku udowodnienia w tym czasie, gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie przeciwnej, Organizator ma prawo zweryfikować spotkanie jako walkower na korzyść drużyny wnoszącej protest.

- Pod każdą meczową relacją, na samym jej dole podany jest adres e-mail do koordynatora będącego autorem opisu. Wszelkie protesty meczowe dotyczące źle wprowadzonych statystyk czy obiekcji dotyczących opisu proszę kierować mailowo pod podany adres.

REGULAMIN - TUTAJ

PRZEPISY GRY - TUTAJ


Główny koordynator - Michał Pondel
m.pondel@wrocbal.pl